Pramene k dejinám práva PDF

Hledáte knihu Pramene k dejinám práva? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Jozef Beňa? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Pramene k dejinám práva Image
POPIS

Právnická učebnica schválená Edičnou komisiou a vedením Právnickej fakulty Univerzity Komenského ako učebné texty pre študentov PraF UK v Bratislave. Kniha sa delí na 5 častí: * Staroveká Mezopotámia * Staroveký Egypt* Staroveký Izrael * Staroveké Grécko* Staroveký Rím. Každá časť obsahuje staroveké dokumenty a úlohy pre študentov. Ad fontes – k prameňom, k pôvodným, primárnym! Čítajte klasických autorov. Tak znela výzva renesancie. Dnes má svoju rezonanciu, či ozvenu: Poznávajte právo z diel antických zákonodarcov; babylonských, staroegyptských, hebrejských, z legislatívy Mojžiša, Solóna, Lykúrga, Servia Tullia, Octaviána – Augusta. Študujte ho zo stély Chammurapiho, z kamenných tabúľ Desatora, z nápisov Zákona dvanástich tabúľ vyrytých do platní z bronzu. Tvorili normy práva pre ľudí ako politicky organizovanú pospolitosť, pomenúvanú ako polis, res publica preto, aby silný neubližoval slabému, aby sirote a vdove sa dostalo práva, aby sa ukrivdenému dostalo práva. Svoje zákony označovali ako rozhodnutia (nálezy) spravodlivosti, prost-redníctvom ktorých viedli svoje národy. Obsah zákonov odvodzovali od vôle božstiev, ktoré boli ich pôvodcami, dávali im nadprirodzenú relevanciu, odmeňovali a trestali, aj v podobe posledného súdu. Aj dnes platí, že právo nie je iba legislatíva, ale má hodnotový (axiologický) rozmer, spája sa s ním atribút spravodlivosti, ktorý je trvalý a úsilie o jeho naplnenie, je večné ako ľudskosť. Právo nie je iba zamestnaním, je životným poslaním, vedou a umením súčasne. Štúdiom prameňov práva, vstupujeme do chrámu Justitiae, kráčame k poznaniu práva, pre jeho osvojenie, pre naplnenie právnych zásad sformulovaných právnikmi cisára Justiniana: „čestne žiť, nikomu neubližovať, každému priznať, čo mu patrí“.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
NÁZEV SOUBORU Pramene k dejinám práva.pdf
VELIKOST SOUBORU 7,51 MB
AUTOR Jozef Beňa
STÁHNOUT ČÍST

Pramene k právnym dejinám Slovenska I (do roku 1918) ... využiť ich však môžu aj študenti vyšších ročníkov ako pomôcku na vyhľadávanie prameňov práva pri písaní záverečných a diplomových prác. Texty ponúkajú širšie spektrum prameňov práva, tak práva verejného, ako aj súkromného, čím študenti môžu získať ...