Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek po novele zákona o účetnictví PDF

Hledáte knihu Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek po novele zákona o účetnictví? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je Dana Kubíčková? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek po novele zákona o účetnictví Image
POPIS

Všechny dosud uskutečněné reformy ve veřejné sféře provázely úvahy o efektivnosti výkonu činností veřejného sektoru. Základním a výchozím bodem řešení je vybudování kvalitní informační základny. Určujícím rysem celé reformy účetnictví je přiblížení účetního výkaznictví a vypovídací schopnosti účetních informací veřejného sektoru podnikatelským subjektům, přechod od cash-báze na aktuální účetní princip, který umožňuje evidovat procesy přesněji a účelněji. Přestože se některé rozdíly postupně stírají, veřejný sektor se vždy ze své podstaty bude od soukromého sektoru odlišovat. Cílem hospodaření organizací veřejné správy není totiž tvorba zisku, ale především naplnění veřejného zájmu. V publikaci jsou vysvětleny základní principy hospodaření organizací, které nebyly založeny za účelem dosahování zisku. Důraz je přitom kladen na územně samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace. Pozornost je věnována zejména otázce dodržování rozpočtových pravidel, a to v návaznosti na celkový právní rámec. Je vysvětlena a analyzována účetní reforma včetně legislativních procesů a očekávaného vývoje. Nechybí ani problematika finanční analýzy, řízení likvidity a peněžních toků v municipální sféře. Velmi důležitá je oblast řízení nákladů, kterábezprostředně ovlivňuje efektivnost, účelnost i hospodárnost realizovaných činností.Text je rozdělen do sedmi kapitol (Vymezení subjektů veřejného sektoru, Zásady finančního řízení a hospodaření ve veřejném sektoru, Reforma účetnictví v oblasti veřejných financí, Změny v účetním výkaznictví a nové účetní metody vyplývající z účetní reformy, Finanční analýza a její možnosti v municipálních jednotkách, Cash flow a jeho řízení v municipálních firmách, Řízení nákladů v neziskové sféře). Na závěr jsou připojeny dvě přílohy – Směrná účtová osnova a Převodový můstek.Publikace je určena zejména odpovědným pracovníkům municipálních účetních jednotek (obcí, krajů, dobrovolných svazů obcí, regionálních rad regionů soudržnosti a jimi zřizovaných příspěvkových organizací). Je vhodnou pomůckou také pro kontrolní pracovníky, protože objasňuje postupy analýzy dat a výstupů z účetnictví jako nástroje pro kontrolní činnost a audit. Lze ji doporučit také studentům vysokých škol ekonomického zaměření.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2011
NÁZEV SOUBORU Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek po novele zákona o účetnictví.pdf
VELIKOST SOUBORU 3,28 MB
AUTOR Dana Kubíčková
STÁHNOUT ČÍST

Účetnictví „Výborná komunikace, přijatelné ceny. Objednané knihy mám za Tři dny připravené k vyzvednutí. Příjemná rychlá obsluha." ... Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek po novele zákona o účetnict ...