Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl (učebnica) PDF

Hledáte knihu Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl (učebnica)? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno none a autorem je Rút Dobišová Adame? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl (učebnica) Image
POPIS

Inovovaná učebnica materinského jazyka je spracovaná a rozšírená podľa platných požiadaviek iŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie.Autorky Zuzana Hirschnerová a Rút Adame majú bohaté skúsenosti z tvorby učebných materiálov pre primárne vzdelávanie a sú aj aktívne učiteľky na 1. stupni základnej školy.Didaktická koncepciaDidaktická koncepcia učebnice kladie dôraz na celostný jazykový rozvoj žiaka – počúvanie, rozprávanie, písanie, čítanie. Spracovaním nadväzuje na koncepciu učebnice Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ.Učivo je prezentované modernou a prehľadnou formou, graficky je členené na jazykovú a komunikačnú zložku, v cvičeniach sa tieto zložky integrujú a prelínajú. Osvojené poznatky sa dôsledne využívajú v komunikačných situáciách.Učebnica obsahuje nové štruktúrne komponenty: diskusia – jedna zo základných kľúčových kompetencií, portfólio ako vhodný nástroj na sebahodnotenie žiaka, pojmová mapa ako efektívny prostriedok na spresnenie vzťahov medzi pojmami, rubrika Zasmejme sa – obsahuje vtipy, v ktorých sa nachádzajú preberané jazykové javy.Obsahom jazykového učiva učebnice slovenského jazyka pre štvrtý ročník sú, napr. vybrané slová, spodobovanie, priama reč, slovné druhy. V inovovanej učebnici v jazykovom učive nájdete aj témy doplnené o vlastné mená svetadielov a vesmírnych telies a iné.Učivo rozvíjajúce komunikačné kompetencie obsahuje, napr. interview, diskusia, umelecký a vecný text. Inovovaná učebnica bola doplnená aj o témy: riešenie konfliktov, tvoríme príbeh podľa osnovy, vymýšľame plagát a iné.Vhodne koncipované zadania a atraktívne texty podporujú čítanie s porozumením.Súčasťou učebnice je i príprava na T5.Titul je súčasťou série učebných materiálov Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ none
NÁZEV SOUBORU Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl (učebnica).pdf
VELIKOST SOUBORU 3,78 MB
AUTOR Rút Dobišová Adame
STÁHNOUT ČÍST

Zošit pre učiteľa k pracovnému zošitu Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ ponúka učiteľovi plný komfort pri práci s pracovným[...] Brána do čarovného sveta poznania Naše vydavateľstvo pôsobí na trhu od roku 1991.