Malý zákonník práce so súvisiacimi predpismi PDF

Malý zákonník práce so súvisiacimi predpismi je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Malý zákonník práce so súvisiacimi predpismi na bthestar.it
Bthestar.it Malý zákonník práce so súvisiacimi predpismi Image
POPIS

Úplné znenie Zákonníka práce a súvisiacich zákonov ( o kolektívnom vyjednávaní, o nelegálnej práci a antidiskriminačného zákona), ako aj nariadení vlády limitujúcich nútené zrážky zo mzdy a úroky pri spotrebiteľských úveroch a pôžičkách v praktickom vreckovom formáte.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
NÁZEV SOUBORU Malý zákonník práce so súvisiacimi predpismi.pdf
VELIKOST SOUBORU 3,70 MB
AUTOR none
STÁHNOUT ČÍST

Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa spravujú ustanoveniami Zákonníka práce, ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými predpismi. 9.3. Pracovná zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, s platnosťou originálu, po jednom pre každú zmluvnú stranu s prílohou č. 1 ako jej ...